...

Zadanie: Choroby cywilizacyjne – Rozsypanka

Polecenie:
Na początku naszej lekcji proponuję krótką powtórkę dotyczącą chorób zakaźnych i pasożytniczych. Przypominam, że czynniki chorobotwórcze wywołujące choroby zakaźne to wirusy i bakterie. Natomiast czynnikami chorobotwórczymi w przypadku chorób pasożytniczych są zwierzęta pasożytnicze.

Twoje zadanie polega na dopasowaniu choroby do podanej grupy. Wykonaj zadanie i sprawdź. Powodzenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.