...

Portret ulubieńca. Opisujemy psa. – Karta pracy ucznia 1

Pobierz kartę pracy. Możesz ją wydrukować lub otworzyć na dowolnym urządzeniu. 

Użyj kolorów i pomaluj na odpowiedni kolor fragment, który będzie odpowiedzią na kolorowe pytanie.


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.